Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken

We verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door op deze website een formulier te verzenden, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over je activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op. Wij zullen deze gegevens dan verwijderen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

We verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om je gedrag op de website te analyseren, zodat daarmee de website verbeterd kan worden en het aanbod van producten en diensten afgestemd kan worden op jouw voorkeuren
 • Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Personalia
  • Klanten en partners: 7 jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst of samenwerking is beëindigd, vanwege de fiscale bewaarplicht
  • Overige: maximaal 1 jaar na het laatste contact
 • Adres- en contactgegevens
  • Klanten en partners: 7 jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst of samenwerking is beëindigd, vanwege de fiscale bewaarplicht
  • Overige: maximaal 1 jaar na het laatste contact
 • Bezoekersstatistieken: maximaal 50 maanden na het laatste bezoek
 • Overige persoonsgegevens: maximaal 1 jaar na het laatste contact

Delen van persoonsgegevens met derden

We verkopen je gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van die gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

We gebruiken alleen technische en functionele cookies. En eventueel analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Bekijk hier een toelichting.

Google Analytics

We gebruiken Google Analytics om je gedrag op de website te analyseren. Hiervoor worden Google Analytics cookies gebruikt, maar deze hebben geen of geringe gevolgen voor je privacy. Wij hebben Google Analytics namelijk privacyvriendelijk ingesteld volgens de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit houdt in dat we:

 • Een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten met Google.
 • IP-adressen anonimiseren. Daarbij wordt het laatste octet van een IP-adres verwijderd.
 • Geen gegevens delen met Google.
 • Geen andere Google diensten gebruiken in combinatie met de Google Analytics cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou bezitten in een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en gegevensoverdraging van je persoonsgegevens, een verzoek tot intrekking van je toestemming of een bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens indienen door contact met ons op te nemen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek. Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

We nemen de bescherming van je gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen van misbruik zijn, neem dan contact met ons op.